Vjing sur les 2 soirs du festival pour :
JazzyBass,
Bushi
Vladimir Cauchemar
Nina Kraviz